I Komunia święta

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

Kościół otrzymał od Chrystusa jako dar największy Eucharystię. Dlatego Kościół troszczy się, aby chrześcijanie dobrze rozumieli tajemnicę Eucharystii, świadomie, aktywnie, pobożnie i owocnie w niej uczestniczyli. Czyni to szczególnie podczas przygotowania dzieci do pierwszego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Przygotowanie to zmierza do wyrobienia u dzieci postawy dysponującej do właściwego przeżywania Eucharystii. Ważnym elementem tego przygotowania jest też sam przebieg i przeżycie przez dzieci uroczystości pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii. Rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, mszę świętą. W ten sposób dzieci będą uczyły się, iż rezultatem drogi nawrócenia jest wejście w komunię z Bogiem i Kościołem, która najpełniej wyraża się w ponownym przystępowaniu do Eucharystii.

I spowiedź św. oraz komunia święta

Dzień Pierwszej Komunii świętej to misterium spotkania się z niepojętym Bogiem, który objawia się człowiekowi z całą pełnią swoich darów, pod postaciami Chleba i Wina. Po drodze jednak do ołtarza dziecko zatrzymać się musi przy konfesjonale. Rodzice powinni w możliwie najdelikatniejszy sposób pomóc księdzu przygotowującemu dziecko do Sakramentu Pojednania i Pierwszej Komunii św. Niech konfesjonał od pierwszej chwili nie stanie się miejscem samooskarżania się, lecz będzie miejscem całkowitego oddania się przebywającej tam Miłości Jezusa Chrystusa mówiącego przez kapłana.
Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu stosownych dokumentów.

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:

  • świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty, przez dziecko, w innej parafii,
  • pisemną zgodę Księdza Proboszcza z własnej parafii (jeśli dziecko należy do innej parafii),
  • zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę,
  • uzupełniony przez rodziców formularz zgłoszenia ich dziecka do przygotowań do Sakramentu.

Aktualności związane z tym tematem

Kalendarz przygotowań – I Komunia Święta 2024

Udostępniam Rodzicom i Opiekunom kalendarz naszych przygotowań do Uroczystości I Komunii Świętej i I Spowiedzi Świętej. Jeżeli jakiś termin spotkania lub próby się zmieni, niezwłocznie Państwa o tym poinformuję. Z Panem Bogiem. ks. Artur Wojcieszak CM MARZEC Każdy...

czytaj dalej

Sakrament pokuty i pojednania – II spotkanie formacyjne

Po co sakrament pojednania?• by być wolnym od grzechu,• by nawrócić się,• by pojednać się z Bogiem i Kościołem,• by odnowić relacje z ludźmi,• by zaczerpnąć mocy do życia,• by pokonać zniechęcenie i oziębłość serca,• by sprawić radość Bogu, aniołom i świętym w niebie,...

czytaj dalej

Formuła Spowiedzi św. – III część katechizmu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Następnie zrób ZNAK KRZYŻA. W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Kapłan  zachęca cię do ufności w miłosierdzie Boże tymi słowami: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony(a) w duchu wyznał(a) swoje grzechy. Przedstaw...

czytaj dalej

I komunia święta 2023

W naszej parafii odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci i rodziców do Sakramentu I Spowiedzi św. i I Komunii św. jest ks. Artur Wojcieszak CM. Zapisy trwają do 17 września 2023 r. Uroczystość I Komunii św. odbędzie się 12 maja 2024 r. o godz. 11:00.

czytaj dalej
Skip to content